Основна діяльність (послуги, роботи, товари), місія, функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності КНП «ЦПМСД «Північний» РМР

1. Основною метою Підприємства є надання первинної медичної допомоги, здійснення управління медичним обслуговуванням населення незалежно від місця реєстрації і проживання, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
1) організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Підприємства з приводу надання населенню, в тому числі дитячому, доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі загострення хронічного розладу фізичного здоров’я пацієнтів, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
2) проведення профілактичних щеплень;
3) планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних заходів, що включають профілактичні огляди, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнтів з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
4) забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу, у визначеному законодавством порядку;
5) консультація щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
6) взаємодія із суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізичних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
7)дотримання галузевих стандартів медичної допомоги та принципів доказової медицини;
8) упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань і станів;
9) організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги амбулаторним лікуванням;
10) проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності, направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою працездатності;
11) проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
12) участь у державних, регіональних та міських програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
13) участь у державних, регіональних та міських програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;
14) надання Уповноваженому органу управління рекомендацій щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги в місті Рівному;
15) визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення в лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
16) моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
17) забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
18) залучення кваліфікованих медичних працівників для надання первинної медичної допомоги, в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників;
19) закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;
20) координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіями, а також з іншими службами, зокрема соціальними службами та правоохоронними органами;
21) надання будь-яким особам платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до законодавства України;
22) передача в оренду чи платне користування майна в порядку, визначеному законодавство України та цим Статутом;
23) надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, враховуючи норми законодавства України та цього Статуту.
3. Інші функції, що випливають з покладених на Підприємство завдань:
1) надання дорослому та дитячому населенню первинної медичної допомоги на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;
2) динамічне спостереження за станом здоров’я дітей та підлітків;
3) підготовка і навчання батьків та інших членів сім’ї методам виховання здорової дитини та нагляду за хворими дітьми;
4) здійснення правового захисту дітей;
5) надання паліативної допомоги;
6) функціонування чергового кабінету первинної медичної допомоги згідно наказу МОЗ України №504.
4. Підприємство може бути базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.